Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 02 iulie 2020.

În vigoare de la 02 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.092/745

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Având în vedere:

- titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. NT 4.932 din 29.06.2020 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.537 din 23.06.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată și în baza căruia se acordă indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și indemnizațiile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigură îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege privind tipărirea certificatelor de concediu medical, formulare ce conțin elemente de protecție împotriva falsificării și contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând certificate de concediu medical, precum și distribuirea acestora.

Art. 3. -

(1) Se aprobă Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse în anexa nr. 2.

(2) Respectarea instrucțiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie.

Art. 4. -

Medicul care eliberează certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instrucțiunilor aprobate prin prezentul ordin și/sau completarea eronată a acestora constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Formularele de certificate de concediu medical în formatul aprobat prin Ordinul ministrul sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, precum și asiguraților sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

(3) Formularele prevăzute la alin. (2) se eliberează fără aplicarea ștampilei unității sanitare emitente, iar în situațiile în care acestea se acordă pentru îngrijire copil bolnav, medicul curant va înscrie codul numeric personal al copilului pentru care se acordă certificatul.

Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adela Cojan

ANEXA Nr. 1

Modelul unic de certificat medical

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...