Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1070/94/2087/2020 privind stabilirea categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 03 iulie 2020.

În vigoare de la 03 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.070/94/2.087

Ministerul Sănătății

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcției management și structuri sanitare nr. NT 3.789/2020;

- prevederile art. 2 alin. (1) și art. 7 alin. (1) - (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19;

- prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială", cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății, ministrul afacerilor interne și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin reglementează modul de stabilire a categoriilor de personal și a mărimii concrete a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19.

Art. 2. -

Sporul prevăzut în prezentul ordin constituie o formă de diferențiere a salarizării în funcție de condițiile specifice de desfășurare a activității personalului prevăzut la art. 3.

Art. 3. -

Prezentul ordin se aplică următoarelor categorii de personal:

a) personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar din unități sanitare, unități de asistență medico- socială și instituții medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum și din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistență socială, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

b) cadrele militare - paramedici și personal medical - din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

c) personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanțarea autorităților administrației publice locale;

d) tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, precum și din spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

De sporul stabilit prin prezentul ordin nu beneficiază personalul medical care a dobândit alte afecțiuni fizice și/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19, în situația în care rănirea, afecțiunea fizică și/sau psihică sau invaliditatea a survenit ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei infracțiuni pedepsite potrivit legii.

Art. 5. -

(1) Mărimea concretă a sporului de până la 30% pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 se determină în funcție de condițiile de muncă care pot produce o eventuală infecție cu virusul SARS-CoV-2 a personalului prevăzut la art. 3 implicat direct sau indirect în executarea, conducerea sau coordonarea misiunilor și sarcinilor de serviciu legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19.

(2) La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate prin prezentul ordin se au în vedere următoarele criterii:

a) modul de transmitere a virusului SARS-CoV-2 care pe baza dovezilor disponibile este transmis de la om la om prin contact direct definit conform metodologiei în vigoare și prin picături Flugge;

b) riscul de contagiune a unei eventuale infecții accidentale cu virusul SARS-CoV-2 care este determinat în funcție de gradul de expunere la factorii nocivi sau la asocierea acestor factori, precum și de durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi; persoanele cu cel mai mare risc de infecție sunt cele care sunt în contact direct cu pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sau care au grijă de acești pacienți.

Art. 6. -

(1) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar prevăzut la art. 3 lit. a) -d), inclusiv cel din cabinetele de stomatologie de urgență, care asigură asistență medicală/primul ajutor calificat/transport pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, ce implică un contact direct cu pacienții, beneficiază de un spor după cum urmează:

a) 30% pentru pacienți simptomatici cu forme medii sau severe;

b) 25% pentru pacienți cu alte forme decât cele prevăzute la lit. a).

(2) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul spitalelor-suport prevăzute la art. 3 lit. d) care asigură asistență medicală pacienților suspecți cu virusul SARS- CoV-2, ce implică un contact direct cu pacientul, beneficiază de un spor de 20%.

(3) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul serviciilor de ambulanță, precum și personalul prevăzut la art. 3 lit. b) și c), care asigură pacienților suspecți cu virusul SARS-CoV-2 asistență medicală/primul ajutor calificat și transport către sau de la unitățile prevăzute la art. 3 lit. d), beneficiază de un spor de 20%.

(4) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar prevăzut la art. 3 lit. a) -d) care desfășoară acțiuni de realizare a triajului clinico-epidemiologic și/sau de recoltare a probelor biologice în vederea identificării pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, precum și cel care în vederea realizării diagnosticului pozitiv de COVID-19 prelucrează sau transportă în vederea prelucrării probele recoltate de la pacienți suspecți sau testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 beneficiază de un spor de 15%.

(5) Tot personalul din unitățile prevăzute la art. 3 lit. d) dedicate în întregime COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puțin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 10%.

(6) Tot personalul din unitățile prevăzute la art. 3 lit. d) dedicate parțial COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puțin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 5%.

Art. 7. -

(1) Cuantumul sporurilor prevăzute la art. 6 se stabilește în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție din luna respectivă și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sporurile prevăzute în prezentul ordin se acordă corespunzător timpului lucrat în vederea desfășurării fiecărei activități prevăzute la art. 6. Evidența timpului lucrat efectiv, în ore și în zile, în diferite activități pentru care se acordă spor în procente diferite, precum și certificarea efectuării acestuia se realizează pe bază de pontaj de către șeful fiecărei structuri, se aprobă de conducerea unității și se afișează la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul.

(3) Personalul care în cadrul programului normal de lucru lunar/zilnic desfășoară fracționat mai multe activități din cele prevăzute la art. 6, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare activitate, proporțional cu timpul efectiv lucrat pentru fiecare activitate în parte.

(4) Sporurile prevăzute la art. 6 nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane în cadrul aceleași norme de timp lucrat.

(5) Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare se stabilesc de ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federație reprezentativă pe grup de unități/sector sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din prezentul ordin.

Art. 8. -

Sporul prevăzut în prezentul ordin se acordă până la data de 14 august 2020 inclusiv, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli și cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 9. -

Aplicabilitatea prezentului ordin încetează implicit începând cu data de 15 august 2020.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...