Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor din 24.08.2005

Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Reviste (15), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 08 septembrie 2005.

În vigoare de la 08 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (1)

Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor stabilește standardele de conduită a acestora, conforme cu onoarea și demnitatea profesiei.

Art. 2. - Reviste (1)

(1) Respectarea normelor cuprinse în prezentul cod deontologic constituie un criteriu pentru evaluarea eficienței calității activității și integrității judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

(2) Evaluarea se face de către organele competente, potrivit legii.

CAPITOLUL II Independența justiției

Art. 3. -

(1) Judecătorii și procurorii sunt obligați să apere independența justiției. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Judecătorii și procurorii trebuie să-și exercite funcția cu obiectivitate și imparțialitate, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor și influențelor de orice natură. Reviste (2)

(3) Judecătorii și procurorii se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii pentru orice faptă de natură să le afecteze independența, imparțialitatea sau reputația profesională.

Art. 4. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu judecătorii și procurorii nu trebuie să fie influențați de doctrine politice.

(2) Judecătorii și procurorii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formațiune politică, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formațiunile politice și nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor în astfel de scopuri.

(3) Judecătorii și procurorii nu pot să acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o funcție publică cu caracter politic.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Judecătorii și procurorii nu se pot servi de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice.

(2) Judecătorii și procurorii nu pot participa la reuniuni publice cu caracter politic.

Art. 6. -

(1) Judecătorii și procurorii pot participa la elaborarea de publicații, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrări literare ori științifice și pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta imaginea justiției.

(2) Judecătorii și procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne ori internaționale.

(3) Judecătorii și procurorii pot fi membri ai societăților civile sau academice, precum și ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

CAPITOLUL III Promovarea supremației legii

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (4)

Judecătorii și procurorii au îndatorirea să promoveze supremația legii, statul de drept și să apere drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (3)

Judecătorii și procurorii sunt obligați să respecte egalitatea cetățenilor în fața legii, asigurându-le un tratament juridic nediscriminatoriu, să respecte și să apere demnitatea, integritatea fizică și morală a tuturor persoanelor care participă, în orice calitate, la procedurile judiciare.

CAPITOLUL IV Imparțialitatea judecătorilor și procurorilor

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Judecătorii și procurorii trebuie să fie imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor profesionale, fiind obligați să decidă în mod obiectiv, liberi de orice influențe. Jurisprudență

(2) Judecătorii și procurorii trebuie să se abțină de la orice comportament, act sau manifestare de natură să altereze încrederea în imparțialitatea lor. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (2)

În caz de incompatibilitate, judecătorii și procurorii sunt datori să se abțină, potrivit legii.

Art. 11. -

(1) Judecătorilor și procurorilor le este permis să acorde asistență juridică, în condițiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenților, descendenților sau soților lor, precum și ale persoanelor puse sub tutela ori curatela acestora. În asemenea situații, nu le este îngăduit să se folosească de calitatea de judecător sau procuror pentru a influența soluția instanței de judecată sau a parchetului ori pentru a crea aparența unei astfel de influențe.

(2) Relațiile de familie și sociale ale judecătorilor și procurorilor nu trebuie să influențeze soluțiile pe care le adoptă în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

(3) Judecătorilor și procurorilor le este interzis să intervină pentru soluționarea unor cereri, să pretindă ori să accepte rezolvarea intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal. Imixtiunea în activitatea altor judecători și procurori este interzisă. Jurisprudență

CAPITOLUL V Exercitarea îndatoririlor profesionale

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (8)

Judecătorii și procurorii sunt obligați să-și îndeplinească cu competență și corectitudine îndatoririle profesionale, să respecte îndatoririle cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente și ordine de serviciu.

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (3)

Judecătorii și procurorii sunt datori să depună diligența necesară în vederea îndeplinirii lucrărilor repartizate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înăuntrul unor termene rezonabile.

Art. 14. - Reviste (2)

Judecătorii și procurorii trebuie să impună ordine și solemnitate în timpul soluționării cauzelor și să adopte o atitudine demnă și civilizată față de părți, avocați, martori, experți, interpreți ori alte persoane și să le solicite acestora un comportament adecvat.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Judecătorii și procurorii au obligația de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei informațiile pe care le-au obținut în această calitate. Reviste (1)

(2) În cazul în care, potrivit legii, lucrările au un caracter confidențial, judecătorii și procurorii sunt obligați să păstreze materialele respective în incinta instanței sau a parchetului și să nu permită consultarea lor decât în cadrul prevăzut de lege și de regulament. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 16. - Admis recurs în interesul legii (1)

(1) În exercitarea funcțiilor lor de conducere judecătorii și procurorii trebuie să se preocupe de organizarea activității personalului, să manifeste inițiativă și responsabilitate. În luarea deciziilor ei trebuie să acorde prioritate intereselor instanțelor și parchetelor, precum și bunei administrări a justiției.

(2) Judecătorii și procurorii cu funcții de conducere nu pot folosi prerogativele pe care le au pentru a influența desfășurarea proceselor și soluționarea cauzelor.

CAPITOLUL VI Demnitatea și onoarea profesiei de judecător sau procuror

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (3)

Judecătorii și procurorii sunt datori să se abțină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcție și în societate.

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Relațiile judecătorilor și procurorilor în cadrul colectivelor din care fac parte trebuie să fie bazate pe respect și bună-credință, indiferent de vechimea în profesie și de funcția acestora. Jurisprudență

(2) Judecătorii și procurorii nu își pot exprima părerea cu privire la probitatea profesională și morală a colegilor lor. Jurisprudență

Art. 19. - Jurisprudență

Judecătorii și procurorii își pot exprima public opinia privind exercitarea dreptului la replică în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmații defăimătoare la adresa lor.

Art. 20. - Jurisprudență

Judecătorii și procurorii nu pot desfășura acțiuni care, prin natura lor sau modul de finanțare ori executare, ar putea, în orice formă, să impieteze îndeplinirea cu imparțialitate, corectitudine și în termenele legale a obligațiilor profesionale.

CAPITOLUL VII Activități incompatibile calității de judecător sau procuror

Art. 21. -

(1) Judecătorii și procurorii nu pot cumula această calitate cu nici o altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Judecătorii și procurorii pot participa ca formatori în cadrul Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, potrivit programului stabilit de acestea cu conducerile instanțelor sau parchetelor în care formatorii își desfășoară activitatea. Reviste (1)

Art. 22. -

Judecătorilor și procurorilor le este interzisă participarea directă ori prin persoane interpuse la jocuri de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor, în condițiile legii.

Art. 23. - Reviste (1)

Judecătorii și procurorii sunt datori să se abțină, potrivit legii, de la orice activitate legată de actul de justiție în cazurile care presupun existența unui conflict între interesele lor și interesul public de înfăptuire a justiției sau de apărare a intereselor generale ale societății.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aspecte deontologice comune profesiei de judecător și avocat
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Principiul imparțialității și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Obligații deontologice ale judecătorilor și avocaților. Consecințele încălcării acestora
Răspunderea magistraților și riscul în activitatea judiciară
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (I)
Limitele puterii judecătorești
Prezumția de nevinovăție. Evoluția conceptului și valențele sale actuale
Răspunderea disciplinară a magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Analiza principiului imparțialității, efectuată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Ipotezele avute în vedere de Curtea de la Strasbourg
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile (I)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 46/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la acordarea sporului de confidențialitate judecătorilor, procurorilor și personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, în raport de dispozițiile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2006, art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 395/2001, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2001
;
se încarcă...