Monitoare oficiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 bis din 11.08.2020 Deschide →

 • Hotărâre 642/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2020 privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

 • Decizie 167/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 167/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 345 alin. (3) și ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală, raportat la art. 345 alin. (3) și la art. 346 alin. (4) din același act normativ

Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 11.08.2020 Deschide →

 • Decizie 160/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 160/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 553 alin. (2), art. 595, art. 597 alin. (1) și art. 598 alin. (2) din Codul de procedură penală și ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală cu referire la art. 597 alin. (5) din același act normativ

 • Decizie 165/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 165/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (2) lit. d) și ale art. 103 alin. (2) și (3) din Codul de procedură penală cu referire la dispozițiile art. 114 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) din același act normativ, precum și cele ale art. 126 alin. (5) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 622/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistrița, scăderea din inventar a unei construcții și a unei părți de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părți de teren din acesta, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

 • Hotărâre 621/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părți dintr-un imobil și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bistrița" al Județului Bistrița-Năsăud, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 11.08.2020 Deschide →

 • Decizie 13/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 • Ordin 2654/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2654/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr 1.854/2018

 • Decizie 586/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 586/2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

 • Decizie 423/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 423/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55^1 alin. (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 10.08.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 10.08.2020 Deschide →

 • Protocol din 07.08.2020, Ministerul Sănătății - MS

  Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, din 07.08.2020

 • Rectificare din 10.08.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2020

 • Ordin 1418/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1418/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2

 • Ordin 1417/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1417/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE)

 • Ordin 193/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 193/2020 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2020

 • Hotărâre 624/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, ca urmare a reevaluării, precum și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 10.08.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 10.08.2020 Deschide →

 • Decizie 97/2020, Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

  Decizia nr. 97/2020 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei cuprinzând remunerațiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică online a operelor muzicale în spectacole de muzică, pop, rock, simfonice, de cameră, corale, de muzică electronică și spectacole de teatru ce includ opere muzicale, comunicate publicului la distanță, prin internet sau alte mijloace tehnice

 • Hotărâre 605/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2020 privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Hotărâre 608/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Remodelarea, consolidarea și supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Național al Dansului București"

 • Hotărâre 609/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2020 pentru aprobarea condițiilor privind acordarea locuinței de serviciu, a cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu și cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2020

 • Hotărâre 610/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Tribunalului Călărași

 • Hotărâre 612/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 618/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2020 privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea părții de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 619/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Măgura, județul Bacău, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 623/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2020 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordin 119/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 119/2020 pentru dobândirea personalității juridice de către Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești

 • Ordin 1930/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1930/2020 pentru modificarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanțarea investițiilor din Planul național de investiții, privind contractarea, monitorizarea, verificarea și raportarea investițiilor, precum și cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 1.277/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 08.08.2020 Deschide →

 • Hotărâre 10/2020, Biroul Electoral Central - BEC

  Hotărârea nr. 10/2020 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale din anul 2020

 • Hotărâre 11/2020, Biroul Electoral Central - BEC

  Hotărârea nr. 11/2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 • Decret 447/2020, Președintele României

  Decretul nr. 447/2020 privind promulgarea Legii pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat

 • Lege 168/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat

se încarcă...