Calendarul obligațiilor fiscale pe anul 2020

Săptămâna 1-6 Septembrie+0
Săptămâna 7-13 Septembrie+3
Luni 7 Septembrie

Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. (D092)

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să-și modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
art. 322 (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală Ordinul nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Joi 10 Septembrie

Depunerea declarațiilor:
- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal;
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
- 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal - Formularul electronic 700, după caz.

Categorii de contribuabili

Declarațiile se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
art. 310 alin. (7) din Codul Fiscal, Ordinul ANAF nr. 3725/2017

Joi 10 Septembrie

Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - (D087)

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.
Ordinul ANAF nr. 3698/2016,
art.315 ind. 1 alin.(1) lit. c) și d) din Codul Fiscal

Săptămâna 14-20 Septembrie+9
Marți 15 Septembrie

Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare - pentru luna precedentă .

Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
-primul exemplar rămâne la operatorul economic,
-exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre,
-iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
art. 354 alin. (8) din din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct. 13. (1) și Anexa nr. 3 sau în Anexa nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Marți 15 Septembrie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă - produse energetice
Formularul se transmite autorității vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Categorii de contribuabili

Situaţia se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)
art. 394 şi art. 399 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 63 , pct. 97 alin. 1 şi Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal

Marți 15 Septembrie

Depunerea Situației centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă - alcoolul etilic şi alte produse alcoolice.
Formularul se transmite on-line autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Situația se depune de către operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final. (alcoolul etilic și alte produse alcoolice)
art. 397 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 85 și Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Marți 15 Septembrie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă.
Formularul se depune on-line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își au sediul social, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situația.

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către:
- destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile
- persoana nestabilită în România care efectuează o vânzare la distanță în România
art. 375 (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 46 (2), şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
respectiv
art. 417 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 139 (16) - (17) şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Marți 15 Septembrie

Depunerea
Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă - anexa 12
Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - anexa 13
Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă - anexa 14
Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - anexa 15
Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă - anexa 16
Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă, după caz. - anexa 17, după caz

Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Situațiile se depun, după caz, de către antrepozitarii autorizați pentru producție/depozitare de produse accizabile
art. 367 (1) lit. l), art. 344 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 39 alin. 2 şi Anexele nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 normele de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal

Marți 15 Septembrie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă.
Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Categorii de contribuabili

Juranalele se depun de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare de combustibil pentru aviaţie/navigaţie
art. 399 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 92 (14) (18), şi Anexa nr. 30 la normele metodologice (referitoare la aviaţie), respectiv pct. 93 (10) (11) şi Anexa nr. 32 la normele metodologice - (referitoare la navigaţie)

Marți 15 Septembrie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație/navigație pentru luna precedentă.
Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Jurnalele se depun de către antrepozitarii autorizați pentru producție sau pentru depozitare de combustibil pentru aviaţie/navigaţie.
art. 399 lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
pct. 92 (14) (16) şi Anexa nr. 29 la normele metodologice (referitoare la aviaţie) respectiv pct. 93 (8) şi (9) şi Anexa nr. 31 la normele metodologice (referitoare la navigaţie)

Marți 15 Septembrie

Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . . . anul . . . - (pentru luna precedentă) .
Situația se depune on-line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia de competență își are sediul social, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă. Instrucţiunile pentru utilizarea aplicaţiei informatice sunt publicate pe pagina de web a autorităţii vamale centrale.

Categorii de contribuabili

Situația se depune de către operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat să expedieze în regim suspensiv de accize produse accizabile puse în liberă circulație.
art. 383 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct. 52 (3) și Anexa nr. 21 din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal

Marți 15 Septembrie

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă.
Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligaţi să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale, evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 42.

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.
art. 424 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pct. 152 (2) şi Anxea nr. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Săptămâna 21-27 Septembrie+11
Vineri 25 Septembrie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Categorii de contribuabili

Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din salari și asimilate salariilor;
- din premii şi jocuri de noroc;
- obţ. de nerezidenţi;
- din alte surse.
art. 72 alin. (5), art. 78, art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Vineri 25 Septembrie

Depunerea lunară a Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - (Formular 100).
- până pe 25 inclusiv ale lunii următoare perioadei de raportare. A se vedea și depunerea trimestrială!

Categorii de contribuabili

Se completează lunar de către contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1..

Declarația se asemenea se completează și
- trimestrial (până pe 25 ale lunii ianuarie, aprilie, iulie și octombrie) de către contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.2. precum și
- la alte termene de către contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3..

Ordinul ANAF nr. 587/2016 cu modificările aduse prin Ordinul ANAF nr. 3105/2018.

Vineri 25 Septembrie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Formularul 112 - pentru luna precedentă
A se vedea și depunerea trimestrială a declarației!

Categorii de contribuabili

Declarația se depune:
- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) -f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care impozitul se reține la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuți la 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) - (9) din Codul fiscal.
art. 147 alin. (1) din Codul fiscal, Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

Vineri 25 Septembrie

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România - Formular 224
Declarația se depune la organul fiscal central competent:
- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se înscrie "X" în căsuța special prevăzută în acest scop.
! Contribuabilii care își prelungesc perioada de ședere în România, peste perioada menționată în convenția de evitare a dublei impuneri, au obligația să declare și să plătească impozit pentru întreaga perioadă de desfășurare a activității în România, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare împlinirii termenului prevăzut de respectiva convenție.

Categorii de contribuabili

Declarația se depune de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România
art. 82 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
anexa nr. 5 din Ordinul ANAF nr. 3780/2017

Vineri 25 Septembrie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formular 300
Formularul se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală.

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
art. 323 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul ANAF nr. 2227/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată

Vineri 25 Septembrie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată - pentru luna precedentă - Formular 301

Categorii de contribuabili

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
art. 324 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul ANAF nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

Vineri 25 Septembrie

Depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formular 307
Declaraţia se depune se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Categorii de contribuabili

Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e), g) sau h) din Legea nr.227/2015
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 793/2016

Vineri 25 Septembrie

Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabileal căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Formular 311

Declaraţia se depune:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau pentru achizițiile de bunuri și/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal;
- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;
- după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situația în care se emit facturi de corecție conform pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I al Normelor metodologice;
- după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situația în care se emit facturi conform pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se depune:
- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal;

- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- potrivit pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I "Dispoziții generale" din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, emit facturi de corecție pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA, dar au emis facturi în acea perioadă;

- potrivit pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I "Dispoziții generale" din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), emit facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA și nu au emis facturi în acea perioadă.
art. 324 alin. (10) şi alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Ordin ANAF nr. 188/2018

Vineri 25 Septembrie

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută - Formular 390VIES

Declarația se depune lunar, în condițiile prevăzute la art. 325 din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 şi art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru:
a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
d) achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
e) achizițiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligația plății taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană.
f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă.
art. 325 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 705/2020

Vineri 25 Septembrie

Depunerea Notificării privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formular 097

Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, notificarea se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, notificarea se depune între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.

Categorii de contribuabili

Notificarea se depune de către:
- persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei;
- persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.
art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
Ordinul ANAF nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Vineri 25 Septembrie

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanţă
Taxa de autorizare se datorează şi se plăteşte lunar, după cum urmează:
A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului.

Categorii de contribuabili

Organizatorii de :
- jocuri de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale şi în contrapartidă),
- jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune,
- jocuri de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -n), organizate prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie)
art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din O.U.G. nr. 77/2009

Săptămâna 28-30 Septembrie+2
Miercuri 30 Septembrie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente - Formular 394

(luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015)
Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă în România pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.
Nu se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declaraţia 390.
Declaraţia se depune, în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se completează şi se depune de către:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal.
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.
Ordinul ANAF nr. 3769/2015, cu modificările aduse prin Ordinul ANAF nr. 2328/2016. H.G. nr. 983/2018

Miercuri 30 Septembrie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr. 27 la norme metodologice de aplicare
- se depune până la finele lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea

Categorii de contribuabili

Cererea se depune de către beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații)
art. 395 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pct. 75 (5) din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1/2016 - Titlul VIII

Octombrie→ Vezi calendarul lunii următoare
se încarcă...